605 880 350 info@lifr.cz

Reklamační řád

1. Všeobecné ustanovení.

Reklamační řád je v souladu dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník se vztahuje na spotřební zboží u něhož je v záruční době uplatňováno právo kupujícího s odpovědností za vadu.

Prodávající je fyzickou osobou, podnikatelem – Libor Frantík se sídlem  Troubelice 132, Troubelice 783 83 , IČ.:87520052, DIČ: CZ7504165317

Kupující je subjektem, který s prodávajícím uzavřel kupní smlouvu.

2. Převzetí zásilky.

 1. Vykazuje-li Zboží zjevné vady, tj. zejména pokud je Zboží Kupujícímu předáno v porušeném transportním obalu a Kupující dodržel pokyny v bodu b. tohoto odstavce, je Kupující oprávněn Zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění Prodávajícím či na vrácení kupní ceny. Je také možné poskytnout přiměřenou slevu z ceny výrobku. Volbu provede Kupující.
 2. Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí.

  Zejména překontrolovat:

  • neporušenost obalu: zboží před expedicí je řádně kontrolováno a veškeré spoje jsou přelepeny originální páskou prodejce, nebo výrobce. V případě porušení této ochrany, zákazník zboží nepřebírá, s přepravcem sepíše protokol o důvodu nepřevzetí zboží a okamžitě se spojí s prodejcem, který vzniklou situaci řeší.
  • nepoškození zboží: kupující má povinnost zkontrolovat povrchní poškození transportního obalu zboží. Pokud jeví zjevné známky poškození, společně s přepravcem zkontroluje bezprostředně obsah a případný rozsah poškození zásilky. Sepíše s přepravcem protokol o poškození zásilky a okamžitě se spojí s prodejcem, který vzniklou situaci řeší.

  Pokud obal při převzetí zboží od přepravy nejeví zjevné známky poškození a zboží je po rozbalení přesto poškozeno, je nutné do 3 dnů po doručení zboží uplatnit reklamaci na poškození zboží při přepravě a to nahlášením reklamace prodávajícímu a sepsáním reklamačního protokolu s přepravní společností, se zbožím se nesmí do příjezdu reklamačního technika nijak manipulovat, aby bylo možné zjistit příčinu poškození.

 3. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku při přepravě po převzetí zboží, již není možné uznat v případě kupujícího, který není spotřebitelem. Spotřebiteli bude taková reklamace vyřízena na základě jím podepsaného přepravního listu, kde mimo jiné potvrzuje vnější bezvadnost dodané zásilky s ohledem na písm. b
 4. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit.
  - po převzetí výrobku překontrolovat kompletnost dodávky, zejména kompletního příslušenství, českého návodu a záručního listu.

3. Rozpor s kupní smlouvou.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci, nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl, nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci, nebo pokud se neprokáže opak.

4. Záruční podmínky.

 1. V případě, že se po převzetí Zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady Zboží, může Kupující uplatnit svou oprávněnou Reklamaci.
 2. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Zákona, činí tedy 24 měsíců, s výjimkami stanovenými Zákonem. Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím.
 3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

  Spotřebitel při uplatnění záruky má:

  • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, či právo na výměnu vadného zboží, nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má spotřebitel právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může odstoupit od kupní smlouvy
  • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží, nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu, nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží, nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od kupní smlouvy
  Kupující je povinen při reklamaci v rámci zákonné záruky prokázat uzavření kupní smlouvy, nejlépe za pomoci dokladu o koupi.
 4. Záruka se vztahuje i na rychle opotřebitelné díly a spotřební materiál (např. lampy, baterie apod.), které se poškozují běžným opotřebením při provozu stroje, ovšem pouze v případě, že bude prokázáno, že tyto rychle opotřebitelné díly a spotřební materiál nebyly v souladu s příslušnými technickými požadavky na tento spotřební materiál. Opotřebení výrobku a jeho částí způsobené jejích běžným užíváním (např.opotřebení žárovek) nepodléhá záruce a není považováno za rozpor s kupní smlouvou ve smyslu §616, odst.3 Občanského zákoníku (zákon č.40/1964 Sb. ve znění pozdějších novel, dále OZ).
 5. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název, nebo obchodní firmu prodávajícího, IČO, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu.

5. Vyřízení Reklamace.

 1. Reklamace se uplatňují v sídle Prodávajícího.
 2. V případě, že Kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad Zboží opravou a v záručním listu, je pro účely záručních oprav Zboží určený podnikatel odlišný od Prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího, nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu.
 3. Dále je Kupující oprávněn vyžadovat záruční opravu v autorizovaných servisních střediscích, jejichž seznam je přiložen k dokumentaci ke Zboží, případně jej sdělí Prodávající na dotaz Kupujícího.
 4. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
 5. Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu, nebo servisnímu středisku, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv)
 6. Servisní středisko po řádném vyřízení Reklamace vyzve Kupujícího k převzetí opraveného Zboží.
 7. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže, nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při:
  - používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží.
 8. Při jakékoli návštěvě servisního technika u Kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez takovéhoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.

6. Závěrečná ustanovení.

 1. V případě jakékoli Reklamace Kupující Prodávajícího informuje o uplatnění Reklamace a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamační procedury. Prodávající s přihlédnutím k povaze reklamace nabídne Kupujícímu, aby jej navštívil servisní technik a opravu vad Zboží provedl na místě případné instalace, tj. u Kupujícího, nebo doporučí Zboží dopravit do servisního střediska.
 2. Tento reklamační řád nabývá účinnost 1.8.2009. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

 

Na stav reklamace je možné se informovat na uvedeném kontaktu.

 

 

 

 

Osoba pověřená vyřizováním reklamace:

 

Libor Frantík
Troubelice 132
783 83 Troubelice
mobil: +420 605 880 350
e-mail:reklamace@lifr.cz

IČO: 87520052
DIČ:CZ7504165317